POVINNÉ REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ S VYSTAVENÍM CERTIFIKÁTU

Naši technici sú držiteľmi  osvedčenia 0035-IKO/2015 ZZ RT A a Bc  vydaného na činnosť:

REVÍZNY TECHNIK  VYHRADENÉHO  TECHNICKÉHO ZARIADENIA  ZDVÍHACIEHO  skupiny  A a B

podľa:

  • 7 ods. 3 písm. d)prvý bod zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • 15 ods. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia , ktoré  sa považujú za vyhradené technické zariadenia  v nadväznosti na  § 16.
  • 16 ods. 1. Písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia  pri práci  a o zmene  a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov

Revízie vykonávame v rozsahu:

Aa – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom  s nosnosťou nad 1000 kg a žeriav a zvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg, vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu

Bc1 – prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie , alebo uchopenie bremena , ktoré nie je trvalou  súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom  ISO

Bc2 – prídavné zdvíhacie príslušenstvo  na zavesenie , alebo uchopenie  bremena , ktoré je trvalou  súčasťou technického zariadenia  zdvíhacieho skupiny A a skupiny B , a to zariadenie  na zavesenie , alebo uchopenie bremena , okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)

Uvedenými krokmi sa zaväzujeme skvalitňovať a rozvíjať naše výrobky a služby zákazníkom.

Máte záujem o povinné revízie s certifikátom pre vaše zdvíhacie zariadenia  alebo máte akékoľvek otázky? Zavolajte nám na číslo 0905327617 alebo napíšte email na info@hfs.sk a zadarmo vám poradíme.